โคมไฟที่รวมแสงไว้จุดๆ เดียวได้อย่างดีเยี่ยม
ให้ความสว่างให้แก่โต๊ะของคุณได้อย่างดี
แสงที่ได้ไม่ไปรบกวนส่วนอื่นๆ ภายในห้อง