โคมไฟนี้สามารถเลือกระดับความสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน