more than ชุดเตียงแบบญี่ปุ่นที่ประหยัดพื้นที่และซ่อนประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างครบครัน สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยวได้ ให้เข้ากับพื้นที่ว่างและตามความถนัดการใช้งาน